نمایش یک نتیجه

اتوماسیون جوجه کشیاتوماسیون جوجه کشی

اتوماسیون جوجه کشی

600,000تومان
 1. کنترل هیتر40امپر
 2. کنترل رطوت ساز 40امپر
 3. کنترل فن تخلیه دما
 4. کنترل فن تخلیه رطوبت
 5. کنترل موتورجوجه کشی
 6. کنترل هشدار دمای بحرانی
 7. سیستم انتخاب پرنده
 8. سنسور دمای پشتیبان
 9. گردش دستی
 10. زبان فارسی
 11. انتخاب پرنده تصویری